ร้องทุกข์ - ร้องเรียน

เรื่อง เด็กแรกเกิด
การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ
ตั้งกระทู้โดย : Teerpong วันที่ 22 ก.พ. 2566
ติดต่อ : 0801329578

ความคิดเห็นที่ 1
การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
กรณีลงทะเบียนผ่าน อบต.
1.แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) (สามารถพิมพ์ได้ในคอมพิวเตอร์ หรือรับได้ที่ อบต.)
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) (สามารถพิมพ์เองได้ในคอมพิวเตอร์ หรือรับได้ที่ อบต.)
3. สำเนาสูจิบัตร
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี) ของทุกคนในครัวเรือน
6. หนังสือรับรองรายได้ (กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานประจำ พนักงานบริษัท และลูกจ้างในหน่วยงานต่างๆ )
7. สำเนาเอกสารบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับรองสถานะของครัวเรือน เช่น บัตรผู้ใหญ่บ้าน หรือบัตร อสม.
กรณีลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน เงินเด็ก
1. โหลดยื่นคำร้องขอลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็ก โดยให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA ก่อนพร้อมแนบเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. หลักฐานในการรับรองสถานะครัวเรือน พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะ หรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
2.ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ ของสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยทุกคน กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานบริษัท

****ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน สามารถตรวจสอบสิทธิ และติดตามสถานะการรับเงิน และเมนูอื่นๆ ได้ด้วยตนเอง****
ตั้งกระทู้โดย : กองสวัสดิการสังคม อบต.แม่สาบ วันที่ 22 ก.พ. 2566


แสดงความคิดเห็น :
   
รหัสรูปภาพ :
โพสโดย :