ติดต่อเรา


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ  129  หมู่ที่  4  ตำบลแม่สาบ  อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
         โทรศัพท์ 093-581-1997   สำนักปลัด  โทรศัพท์/โทรสาร  052-000395  
                                         กองคลัง โทรศัพท์/โทรสาร 052-000209  สายตรงนายกฯ 087-1879191                                        
อีเมล์ info@maesab.go.th  www.maesab.go.th

แบบฟร์อมติดต่อเรา

:
:
:
:
:
:
 : ** กรอกรหัสรูปภาพเพื่อความปลอดภัย **