ข้อมูลทั่วไป

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LPA)


  เรื่อง วันที่
ผลการประเมิน LPA 2564   ดาวน์โหลด 3 มิถุนายน 2565
ผลการประเมิน LPA 2565   ดาวน์โหลด 3 กรกฎาคม 2566
ผลการประเมิน LPA 2566   ดาวน์โหลด 3 มิถุนายน 2567