ข้อมูลอื่นๆ

KM คู่มือการปฏิบัติงาน


  เรื่อง วันที่
การกำหนดโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล   ดาวน์โหลด -
การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ   ดาวน์โหลด -
การจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ดาวน์โหลด -
การดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล   ดาวน์โหลด -
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   ดาวน์โหลด -
ระเบียบการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล   ดาวน์โหลด -
ระเบียบงานสารบรรณ   ดาวน์โหลด -
ระเบียบพัสดุ   ดาวน์โหลด -
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การลา   ดาวน์โหลด -
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การเงิน การบัญชี   ดาวน์โหลด -
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การเขียนทะเบียนประวัติข้าราชการ   ดาวน์โหลด -
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน   ดาวน์โหลด -
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร   ดาวน์โหลด -
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้ระบบเบิกจ่ายตรง สปสช.   ดาวน์โหลด -
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงชนบท   ดาวน์โหลด -
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพ   ดาวน์โหลด -
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง งานสารบรรณ/งานธุรการ   ดาวน์โหลด -