ข้อมูลอื่นๆ

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


  เรื่อง วันที่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1   ดาวน์โหลด 1 ตุลาคม 2565
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2   ดาวน์โหลด 1 ตุลาคม 2565
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3   ดาวน์โหลด 1 ตุลาคม 2565
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4   ดาวน์โหลด 1 ตุลาคม 2565
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537   ดาวน์โหลด 1 ธันวาคม 2565
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2538(ฉบับที่ 2)   ดาวน์โหลด 1 ธันวาคม 2565
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542(ฉบับที่ 3)   ดาวน์โหลด 1 ธันวาคม 2565
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2546(ฉบับที่ 4)   ดาวน์โหลด 1 ธันวาคม 2565
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2546(ฉบับที่ 5)   ดาวน์โหลด 1 ธันวาคม 2565
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552(ฉบับที่ 6)   ดาวน์โหลด 1 ธันวาคม 2565
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562(ฉบับที่ 7)   ดาวน์โหลด 1 ธันวาคม 2565
อำนาจหน้าที่   ดาวน์โหลด 25 ตุลาคม 2566