ข้อมูลอื่นๆ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ และบุคลากรในสังกัด เกี่ยวกับการสร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ