บุคลากร

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต


  เรื่อง วันที่
มาตรกการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   ดาวน์โหลด 19 กรกฎาคม 2564
มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต   ดาวน์โหลด 19 กรกฎาคม 2564
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลด 19 กรกฎาคม 2564
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   ดาวน์โหลด 19 กรกฎาคม 2564
มาตรการป้องกันการรับสินบน   ดาวน์โหลด 19 กรกฎาคม 2564
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   ดาวน์โหลด 19 กรกฎาคม 2564
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   ดาวน์โหลด 1 มกราคม 2513
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ดาวน์โหลด 19 กรกฎาคม 2564