บุคลากร

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล


  เรื่อง วันที่
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   ดาวน์โหลด 1 ตุลาคม 2563
ประกาศ ก.กลาง เรื่อง การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนเงินเดือน สำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562   ดาวน์โหลด 31 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ก.กลาง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก และการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   ดาวน์โหลด 3 ธันวาคม 2561
ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560   ดาวน์โหลด 7 สิงหาคม 2560
ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560   ดาวน์โหลด 10 กรกฎาคม 2560
ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562   ดาวน์โหลด 3 มิถุนายน 2562
ประกาศ ก.ถ. เรื่องการพัฒนาบุคลากร   ดาวน์โหลด 5 ตุลาคม 2563
ประกาศให้คุณให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ   ดาวน์โหลด 1 ตุลาคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ   ดาวน์โหลด 4 มกราคม 2565
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ   ดาวน์โหลด 4 มกราคม 2565
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย   ดาวน์โหลด 4 มกราคม 2565