ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และประพฤติมิชอบ


ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ช่วงเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 ไม่มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่