ข้อมูลทั่วไป

พันธกิจ


การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ
 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  คุณภาพชีวิต  ให้มีคุณภาพ
3. อนุรักษ์และเผยแพร่  วัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์
4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน