ข้อมูลทั่วไป

ประกาศ การมอบอำนาจ นายก ให้ รองนายก


  เรื่อง วันที่
คำสั่งการมอบอำนาจให้รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทน นายก อบต.   ดาวน์โหลด -