ข้อมูลอื่นๆ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


  เรื่อง วันที่
การจัดทำแผนเบิกจ่ายเงินประมาณประจำปี 2563 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)   ดาวน์โหลด 1 ตุลาคม 2562
การจัดทำแผนเบิกจ่ายเงินประมาณประจำปี 2563 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)   ดาวน์โหลด 2 มกราคม 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)   ดาวน์โหลด 3 เมษายน 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563)   ดาวน์โหลด 2 กรกฎาคม 2563
การจัดทำแผนเบิกจ่ายเงินประมาณประจำปี 2564 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)   ดาวน์โหลด 1 ตุลาคม 2563
การจัดทำแผนเบิกจ่ายเงินประมาณประจำปี 2564 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)   ดาวน์โหลด 4 มกราคม 2564
การจัดทำแผนเบิกจ่ายเงินประมาณประจำปี 2564 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564)   ดาวน์โหลด 1 เมษายน 2564
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลด 5 ตุลาคม 2563
ผลการใช้จ่ายเงินเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1   ดาวน์โหลด 4 มกราคม 2564
ผลการใช้จ่ายเงินเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2   ดาวน์โหลด 1 เมษายน 2564
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ดาวน์โหลด 5 เมษายน 2564
แผนเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1-4   ดาวน์โหลด 1 ตุลาคม 2564