ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์


1. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด
 
        “ นครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง ”
       “ City  of  Life  and  Prosperity ”
 
นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง : เป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน ในฐานะเมืองที่
         น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับเอเชีย  พร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล
 
2. วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอ
 
            อำเภอสะเมิง  เป็นศูนย์รวมองค์กรภาครัฐ/เอกชน  ตลอดจนองค์กรท้องถิ่นในทุกระดับ  โดยยึดนโยบายของรัฐบาลนำมาสู่การปฏิบัติ  อาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก  เน้นให้มีประชาคมตำบล หมู่บ้าน ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ตรวจสอบการทำงาน  โดยอาศัยการกระจายอำนาจลงสู่ประชาชน
 
            ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
                        - พัฒนาศักยภาพคนและองค์กรชุมชนในการร่วมกันทำ  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโดยอาศัยภูมิ-ปัญญาท้องถิ่น
 
            ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                        - สร้างความมั่นใจในการดูแลความมั่นคงภายใน  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
            ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน
                        - พัฒนาระบบการเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ  ทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสริม  ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน
 
            ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                        - ปรับปรุงพัฒนาสาธารณูปการ และระบบสาธารณูปโภค  ให้ได้มาตรฐาน  สะดวกและเพียงพอต่อความจำเป็น
                        - ผลักดันการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
 
            ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                        - จัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นฐานการอนุรักษ์  และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ประโยชน์  เพื่อให้สภาพแวดล้อมที่ดีของอำเภอยังคงอยู่
 
            ด้านการเมือง  การปกครองปละการพัฒนาการบริหารงานบริการ
                        - พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในการตรวจสอบการเมือง   ทุกระดับทั้งในด้านการบริหาร  การปกครอง  การงบประมาณ
 
3. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ
 
“ตำบลอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ก้าวทันโลกยุค 4.0

โครงสร้างพื้นฐานครบครัน  ก้าวทันข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี เชิดชูประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม
สังคมคุณธรรมนำการศึกษา  พัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนแข้มแข็ง ใส่ใจผู้ด้อย โอกาส อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
1.       การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.       การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การสร้างงานและรายได้เพื่อลดปัญหาความยากจนด้วยระบบเทคโนโลยี
3.       การจัดการทรัพยากระรรมชาติ คุณภาพอากาศ และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
4.       การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม การฟื้นฟู อนุรักษ์จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.       การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา กีฬา การสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม
6.       การจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหายาเสพติด
7.       การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
         1. วัตถุประสงค์
              -   เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอันได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่ง โดยมุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ชุมชน
         2. เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การสร้างรายได้เพื่อลดปัญหาความยากจนด้วยระบบเทคโนโลยี
              -   ก่อสร้างทางคมนาคมขนส่งให้ทั่วถึง
              -   ซ่อมแซมทางคมนาคมขนส่งให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
              -   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
              -   พัฒนาบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคมต่างๆ
              -   ก่อสร้างและซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่สาธารณประโยชน์
          3. แนวทางดำเนินการ
              -   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
              -   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
              -   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การสร้างงานและรายได้ เพื่อลดปัญหาความยากจนด้วยระบบเทคโนโลยี
          1. วัตถุประสงค์
              -   ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
              -   ส่งเสริมการตลาดชุมชน  สินค้าพื้นเมือง
              -   สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มสหกรณ์
              -   สนับสนุนกิจกรรมและให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
              -   ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต
          2. เป้าหมายการพัฒนา
              -   ระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น
              -   มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน ตลอดจนมีการขยายธุรกิจบนพื้นฐานและความพร้อมของชุมชน
              -   กองทุน, กลุ่มอาชีพ, กลุ่มสหกรณ์ต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนและมีการจัดการอย่างเป็นระบบ
              -   มีการพัฒนาระบบการผลิตและระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
              -   ชุมชนเกิดการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้จนสามารถขยายผลไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
          3. แนวทางดำเนินงาน
              -   จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพต่าง  ๆ
              -   สร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยธุรกิจ,กองทุน,  กลุ่มอาชีพ, กลุ่มสหกรณ์
              -   สนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ,กระบวนการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน

3.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพอากาศ และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
          1. วัตถุประสงค์
              -   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ,การแก้ไขปัญหาและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              -   ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              -   เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนรู้สึกหวงแหนและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          2. เป้าหมายการพัฒนา
              -   ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ความรู้และปลุกจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
              -   มีการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน
              -   ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบนิเวศในท้องถิ่น
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
              -   เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป     
          3. แนวทางการดำเนินงาน
              -   การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ชุมชน
              -   การป้องกัน,อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              -   การสร้างจิตสำนึกชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              -   การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
  
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม การฟื้นฟู อนุรักษ์จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
          1. วัตถุประสงค์
              -   ประชาชนมีจิตสำนึก ตระหนึกถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในแนวทางที่ ถูกต้องชัดเจน
              -   สร้างความเชื่อมดยงระหว่างศิลปวัฒนธรรม กับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในปัจจุบันตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม จริยธรรม และกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ
          2. เป้าหมายการพัฒนา
              -   ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีของตนเอง
              -   มีการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
              -   มีการสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบค้นภูมิปัญญา/เอกลักษณ์ท้องถิ่น
          3. แนวทางดำเนินงาน
              -   การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา
              -   การจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ประเพณี
              -   การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน กับจารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
          1. วัตถุประสงค์
              -   เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง
              -   เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และนำสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
              -   เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
              -   เพื่อให้เกิดกระบวนการในการแก้ไขปัญหาความยากจนของตนเองและชุมชน
              -   เพื่อให้ชุมชนสามารถนำข้อมูลข่าวสารและระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม
          2. เป้าหมายการพัฒนา
              -   ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการบริการและสวัสดิการจากรัฐอย่างทั่วถึง
              -   งานด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบได้รับการพัฒนาและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
              -   มีระบบบริการสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ปลอดจากโรคภัย     ไข้เจ็บ
              -   ประชาชนที่ประสบปัญหาความยากจนสามารถพึ่งพาตนเองได้
              -   ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นในการนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
          3.  แนวทางดำเนินงาน
              -   จัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส
              -   การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
              -   การส่งเสริมด้านกีฬา สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน
              -   การแก้ไขปัญหาความยากจน
              -   การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร
 
6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย และเเก้ไขปัญหายาเสพติด
          1.  วัตถุประสงค์
              -   เพื่อให้ประชาชนมีความสามัคคี สามารถดำรงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีภูมิคุ้นกันจากอบายมุขและ        สิ่งเสพติด สามารถป้องกันและรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          2.  เป้าหมายการพัฒนา
              -   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชน เกิดการพัฒนาเครือข่ายชุมชน อาสาสมัคร และบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์แนะแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
              -   ปัญหายาเสพติดและปัญหาอบายมุขลดลง มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเป็นระบบ
          3.  แนวทางดำเนินงาน
              -   ป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด
              -    เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่ชุมชน
              -    กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนของชุมชน

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี ด้วยเทคโนโลยียุค 4.0
          1. วัตถุประสงค์
              -   เพื่อสร้างความสามารถของหน่วยงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการบริหารรัฐกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์             พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
          2.  เป้าหมายการพัฒนา
              -   ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนของตนเอง
              -   บุคลากรของหน่วยงาน,ผู้นำชุมชน และสมาชิกกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
              -   หน่วยงาน,กลุ่มองค์กรต่างๆ มีเครื่องมือเครื่องใช้,อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
          3.  แนวทางดำเนินงาน
              -   การพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและกลุ่มองค์ต่างๆ
              -   ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมด้านการเมือง,การบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม
              -   ส่งเสริมองค์กรต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมมวลชน
              -   จัดหาทรัพยากร,วัสดุ,อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
              -   พัฒนาระบบการบริหารองค์กรและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
  
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี  โดยเรียงลำดับก่อน – หลัง
       1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
       2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การสร้างงานและรายได้เพื่อลดปัญหาความยากจนด้วยระบบเทคโนโลยี
       3. การจัดการทรัพยายกรธรรมชาติ คุณภาพอากาศ และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
       4. การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม การฟื้นฟู อนุรักษ์จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
       5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา กีฬา  การสาธารณสุข เเละสวีสดิการสังคม
       6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยและเเก้ไขปัญหายเสพติด
       7. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี ด้วยเทคโนโลยี 4.0
 
1.2  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
1.2.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
          2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
          3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การสร้างรายได้ เื่อลดปัญหาความยากจนด้วยระบบเทคโนโลยี
          1. จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ
          2. สร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยธุรกิจ, กองทุน,  กลุ่มอาชีพ, กลุ่มสหกรณ์
          3. สนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ,กระบวนการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน
1.2.3  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพอากาศ และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
          1. การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ชุมชน
          2. การป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          3. การสร้างจิตสำนึกชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          4. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
1.2.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม การฟื้นฟู อนุรักษ์จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          1. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา
          2. การจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ประเพณี
          3. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน กับจารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.2.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา กีฬา และสวัสดิการสังคม
          1. จัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส
          2. การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
          3. การส่งเสริมด้านกีฬา สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน
          4. การแก้ไขปัญหาความยากจน
          5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร
1.2.6   ยุทธศาสตร์การจดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และเเก้ไขปัญหายาเสพติด
          1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด
          2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่ชุมชน
          3. กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนของชุมชน
1.2.7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี ด้วยเทคโนโลยียุค 4.0
          1. การพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและกลุ่มองค์ต่างๆ
          2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมด้านการเมือง,การบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม
          3. ส่งเสริมองค์กรต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมมวลชน
          4. จัดหาทรัพยากร,วัสดุ,อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
          5.  พัฒนาระบบการการบริหารองค์กรและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล