ข้อมูลอื่นๆ

สถานที่ท่องเที่ยว
พระธาตุม่อนเปี้ยะ  เป็นโบราณสถานที่มีอายุมากกว่า  300  ปี  เป็นที่เคารพนับถือของชาวสะเมิง มีความเชื่อว่าพระธาตุแห่งนี้ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  (เกษาธาตุ)  ซึ่งตั้งเด่นอยู่บนภูเขาลูกเดียว  ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและป่าเขาซึ่งเป็นธรรมชาติที่สวยงาน     ทุกปีคณะสงฆ์และราษฎรในอำเภอสะเมิงจะจัดพิธีอบรมสมโภชสรงน้ำพระธาตุในเดือน  6  เหนือ   ขึ้น  15  ค่ำ    พระธาตุตั้งอยู่ที่บ้านหาดส้มป่อยหมู่ที่7  ต.แม่สาบ  ห่างจากที่ว่าการอำเภอสะเมิงประมาณ  16  กิโลเมตร  การคมนาคมสะดวก


พระธาตุดอยผาส้ม  ตั้งอยู่หมู่ ที่ 2 ตำบลแม่สาบเขตติดต่อกับบ้านอังคาย ตำบลยั้งเมิน เป็นพระบรมธาตุที่เก่าแก่ไม่ทราบปีที่สร้างที่แน่ชัด แต่ได้รับการบูรณะโดยครูบาเจ้าศรีวิชัย เมื่อประมาณ 70 ปีก่อน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการบูรณฟื้นฟูให้กลับมาสวยงามและเป็นที่เคารพศักการะของประชาชนทั่วไป

ผายอง     เป็นสถานที่ทางธรรมชาติสรรสร้างอย่างอัศจรรย์คือมีก้อนหินซ้อนกันคล้าย ๆ กับพระเจดีย์อินแขวนประเทศพม่า ราษฎรตำบลแม่สาบนับถือเป็นสถานที่สำคัญยึดมั่นจิตใจ  รอบ ๆ ผายองมี  หมู่บ้านชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ(กะเหรี่ยง)  และหมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอที่ยังคงเป็นหมู่บ้านที่คงรักษาความเป็นอยู่โดยรูปแบบดั้งเดิมไว้  โดยเป็นหมู่บ้านชาวเขาที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติงตามพระราชดำริ    ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านแม่ตุงติง  เกิดขึ้นโดยพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในคราวเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านแม่ตุงติงในคราวแรกเป็นสถานที่สาธิต   การปลูกหม่อน    เลี้ยงไหม   ทอผ้า    และการเกษตรนำร่อง การปศุสัตว์ รวมทั้งมีศูนย์ศิลปาชีพ  มีประชาชนทั้งในอำเภอและที่ต่าง ๆ มาเยี่ยมชมเป็นประจำ