ข้อมูลอื่นๆ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ


  เรื่อง วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลด 9 ตุลาคม 2561
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลด 9 ตุลาคม 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561   ดาวน์โหลด 17 ตุลาคม 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ   ดาวน์โหลด 20 มกราคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 โครงการ   ดาวน์โหลด 5 พฤษภาคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 โครงการ   ดาวน์โหลด 2 มิถุนายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 โครงการ   ดาวน์โหลด 16 สิงหาคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โครงการ (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)   ดาวน์โหลด 30 สิงหาคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ   ดาวน์โหลด 2 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ   ดาวน์โหลด 15 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)   ดาวน์โหลด 20 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โครงการ (กันเงินงบประมาณ ปีพ.ศ.2564)   ดาวน์โหลด 6 ตุลาคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 โครงการ   ดาวน์โหลด 14 มกราคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 โครงการ   ดาวน์โหลด 29 มีนาคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 6 โครงการ (จ่ายขาดสะสม)   ดาวน์โหลด 23 พฤษภาคม 2565
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จำนวน 2 โครงการ)   ดาวน์โหลด 26 กรกฎาคม 2565