ข้อมูลอื่นๆ

รายงานทางการเงิน


test
  เรื่อง วันที่
รายงานการเงิน ปี 54   ดาวน์โหลด -
รายงานการเงิน ปี 55   ดาวน์โหลด -
รายงานการเงิน ปี 56   ดาวน์โหลด -
รายงานการเงิน ปี 57   ดาวน์โหลด -
รายงานการเงิน ปี 58   ดาวน์โหลด -
รายงานการเงิน ปี 59   ดาวน์โหลด -
รายงานการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลด 11 ตุลาคม 2560
รายงานการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลด 19 ตุลาคม 2561
รายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ 2562 ไตรมาสที่1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561   ดาวน์โหลด 8 มกราคม 2562
รายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562   ดาวน์โหลด 9 เมษายน 2562
รายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 ณ ว้นที่ 30 มิถุนายน 2562   ดาวน์โหลด 9 กรกฎาคม 2562
รายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562   ดาวน์โหลด 17 ตุลาคม 2562
รายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   ดาวน์โหลด 6 มกราคม 2563
รายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563   ดาวน์โหลด 9 เมษายน 2563
รายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 2563   ดาวน์โหลด 2 กรกฎาคม 2563
รายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563   ดาวน์โหลด 14 ตุลาคม 2563
รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563)   ดาวน์โหลด 7 มกราคม 2564
รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2564)   ดาวน์โหลด 2 เมษายน 2564
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563(รวมยอดสะสม 3 เดือน))   ดาวน์โหลด 7 มกราคม 2564
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564)   ดาวน์โหลด 8 กรกฎาคม 2564