ข้อมูลอื่นๆ

รายงานทางการเงิน


test
  เรื่อง วันที่
รายงานการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลด 19 ตุลาคม 2561
รายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ 2562 ไตรมาสที่1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561   ดาวน์โหลด 8 มกราคม 2562
รายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562   ดาวน์โหลด 9 เมษายน 2562
รายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 ณ ว้นที่ 30 มิถุนายน 2562   ดาวน์โหลด 9 กรกฎาคม 2562
รายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562   ดาวน์โหลด 17 ตุลาคม 2562
รายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   ดาวน์โหลด 6 มกราคม 2563
รายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563   ดาวน์โหลด 9 เมษายน 2563
รายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 2563   ดาวน์โหลด 2 กรกฎาคม 2563
รายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563   ดาวน์โหลด 14 ตุลาคม 2563
รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563)   ดาวน์โหลด 7 มกราคม 2564
รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2564)   ดาวน์โหลด 2 เมษายน 2564
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563(รวมยอดสะสม 3 เดือน))   ดาวน์โหลด 7 มกราคม 2564
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564)   ดาวน์โหลด 8 กรกฎาคม 2564
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ดาวน์โหลด 8 ตุลาคม 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (ไตรมาสที่1) ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564   ดาวน์โหลด 5 มกราคม 2564
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564)   ดาวน์โหลด 1 เมษายน 2564
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 (รายปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564)   ดาวน์โหลด 1 ตุลาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564)   ดาวน์โหลด 1 ตุลาคม 2564
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ดาวน์โหลด 14 มีนาคม 2565
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)   ดาวน์โหลด 5 เมษายน 2565
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ดาวน์โหลด 17 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   ดาวน์โหลด 23 มกราคม 2567