ข้อมูลอื่นๆ

รายงานการประชุมสภา


  เรื่อง วันที่
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลด 6 มกราคม 2563
การประชุมสภา อบต.แม่สาบ ประจำปี พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลด 4 มกราคม 2564
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   ดาวน์โหลด 16 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564   ดาวน์โหลด 23 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   ดาวน์โหลด 22 มิถุนายน 2564
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   ดาวน์โหลด 13 สิงหาคม 2564
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564   ดาวน์โหลด 20 สิงหาคม 2564
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564   ดาวน์โหลด 27 สิงหาคม 2564
การประชุมสภาฯ ครั้งแรก   ดาวน์โหลด 24 ธันวาคม 2564
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   ดาวน์โหลด 6 มกราคม 2565
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   ดาวน์โหลด 18 มกราคม 2565
การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   ดาวน์โหลด 17 กุมภาพันธ์ 2565
การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   ดาวน์โหลด 21 กุมภาพันธ์ 2565
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   ดาวน์โหลด 21 มิถุนายน 2565
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   ดาวน์โหลด 23 สิงหาคม 2565
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   ดาวน์โหลด 29 สิงหาคม 2565
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   ดาวน์โหลด 7 ธันวาคม 2565
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   ดาวน์โหลด 7 กุมภาพันธ์ 2566
การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   ดาวน์โหลด 9 พฤษภาคม 2566
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   ดาวน์โหลด 22 มิถุนายน 2566
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   ดาวน์โหลด 17 สิงหาคม 2566
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566   ดาวน์โหลด 21 สิงหาคม 2566
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566   ดาวน์โหลด 29 สิงหาคม 2566
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   ดาวน์โหลด 7 ธันวาคม 2566
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567   ดาวน์โหลด 7 กุมภาพันธ์ 2567