ข้อมูลอื่นๆ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่สาบ


  เรื่อง วันที่
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด -
แบบเสนอโครงการ   ดาวน์โหลด -
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ   ดาวน์โหลด -
โครงการดำเนินงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ   ดาวน์โหลด -
โครงการพัฒนาทีมหมอครอบครัวสู่ชุมชนห่างไกล ปีงบประมาณ 2559   ดาวน์โหลด -
โครงการพัฒนางานคลินิกคุณภาพโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานของตำบลแม่สาบ ปี 2559   ดาวน์โหลด -
โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ดาวน์โหลด -
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด -
โครงการอบรมการช่วยเหลือการฟื้นคืนชีพเบื้องต้นให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลแม่สาบ ปี 2559   ดาวน์โหลด -
โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด -
แผ่นพับประชาสัมพันธ์   ดาวน์โหลด -