ข้อมูลอื่นๆ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปี 2565 รอบ 12 เดือน
  เรื่อง วันที่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี   ดาวน์โหลด 22 พฤษภาคม 2560
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต   ดาวน์โหลด 1 มีนาคม 2560
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต   ดาวน์โหลด -
รายงานผลการปฏิบัติการแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตปี63รอบ6เดือน   ดาวน์โหลด -
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   ดาวน์โหลด -
ผลการนำแผนไปปฏิบัติปี 64 รอบ 6 เดือน   ดาวน์โหลด 30 เมษายน 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปี 64 รอบ 6 เดือน   ดาวน์โหลด 30 เมษายน 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปี 63 รอบ 12 เดือน   ดาวน์โหลด 30 เมษายน 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565   ดาวน์โหลด 4 มกราคม 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปี 65 ครั้งที่   ดาวน์โหลด 1 เมษายน 2565
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ปี 64   ดาวน์โหลด 26 ตุลาคม 2564
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ปี 65 รอบ 6 เดือนแรก   ดาวน์โหลด 1 เมษายน 2565
รายงานผลรอบ 12 เดือน ปี 64   ดาวน์โหลด 26 ตุลาคม 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566-2570   ดาวน์โหลด 30 มิถุนายน 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปี 2565 รอบ 12 เดือน   ดาวน์โหลด 24 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันฯปี66 รอบที่1   ดาวน์โหลด 4 เมษายน 2566
รายงานผลการดำเนินงานปี 2566 รอบ 6 เดือน   ดาวน์โหลด 29 กุมภาพันธ์ 2567
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2566 รอบ 12 เดือน   ดาวน์โหลด 29 กุมภาพันธ์ 2567
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปี67ครั้งที่1   ดาวน์โหลด 29 พฤษภาคม 2567