ข้อมูลอื่นๆ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)


  เรื่อง วันที่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี   ดาวน์โหลด 22 พฤษภาคม 2560
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต   ดาวน์โหลด 1 มีนาคม 2560
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต   ดาวน์โหลด -
รายงานผลการปฏิบัติการแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตปี63รอบ6เดือน   ดาวน์โหลด -
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   ดาวน์โหลด -
ผลการนำแผนไปปฏิบัติปี 64 รอบ 6 เดือน   ดาวน์โหลด 30 เมษายน 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปี 64 รอบ 6 เดือน   ดาวน์โหลด 30 เมษายน 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปี 63 รอบ 12 เดือน   ดาวน์โหลด 30 เมษายน 2564