ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ  จะมีการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ในระหว่างวันที่  1 - 30  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  เวลา  08.30 - 16.30  น.  เว้นวันหยุดราชการ     ณ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ  ส่วนสวัสดิการสังคม

เอกสารประกอบในการลงทะเบียน  
 
ผู้สูงอายุ     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    1  ฉบับ
                  2. สำเนาทะเบียนบ้าน                  1  ฉบับ
 
ผู้พิการ       1.สำเนาบัตรผู้พิการ                      1  ฉบับ
                  2. สำเนาทะเบียนบ้าน                  1  ฉบับ
                  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    1  ฉบับ  (ถ้ามี)