ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาษีป้าย ประจำปี 2567

ภาษีป้าย ประจำปี 2567
พนักงานจัดเก็บรายได้ได้ออกพื้นที่เพื่อจัดเก็บภาษีป้ายกิจการในแต่ละหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน