ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ "ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส"

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ "ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส"
ขั้นตอนการเข้าแบบประเมิน
1. ไปที่เซ็บไซต์ itas.nacc.go.th หรือแสกน QR Code ตามเอกสารที่แนบ
2. ค้นหาหน่วยงานภาครัฐที่ท่านเคยติดต่อหรือรับบริการ เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานโดยตรง