ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สาบ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สาบ
นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สาบ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สาบ ขอเชิญชวนสมาชิกกองทุนฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สาบ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ อาคารศูนย์ต้นแบบงานผู้สูงอายุตำบลแม่สาบ เพื่อปรึกษาหารือ กำหนดทิศทางการพัฒนาและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนฯ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
"กองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน"
หากท่านใดสนใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สาบ
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม อบต.แม่สาบ ตามวันและเวลาราชการ