ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสําหรับการ จัดเก็บภาษี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสําหรับการ จัดเก็บภาษี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ
เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสําหรับการ จัดเก็บภาษี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ตามพระราชกฤษฎีกาภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละสิบห้า ของจํานวนภาษีที่คำนวณได้ ตามมาตรา ๔๒ สำหรับการจัดเก็บภาษี ของปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไปนั้น