ข่าวประชาสัมพันธ์

จดทะเบียนพาณิชย์แล้วไม่ติดตั้งป้าย (ชื่อร้าน)

จดทะเบียนพาณิชย์แล้วไม่ติดตั้งป้าย (ชื่อร้าน)
จดทะเบียนพาณิชย์แล้วไม่ติดตั้งป้าย (ชื่อร้าน)
- มีโทษปรับ 200 บาท
- และปรับต่อเนื่อง
- ปรับวันละ 20 บาท จนกว่าจะติดตั้งป้าย
พ.ร.บ.ภาษีป้าย
มีป้าย (ชื่อร้าน) หรือป้ายโฆษณา
ถ้าไม่ยื่นแบบเพื่อเสียภาษีป้าย ปรับ 5,000- 50,000บาท
และคิดเงินเพิ่ม ร้อย ละ 10 จากยอดภาษีที่ต้องชำระ
และถ้ายื่นแบบแล้ว ไม่ชำระภาษีป้าย จะคิดเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน หรือ ร้อยละ 24ต่อปี
ภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ