ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2566

กำหนดการชำระภาษี  ประจำปี  2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดการรับชำระภาษี ประจำปี    2566   ดังนี้
   
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
                -    แจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง      ............         พฤศจิกายน    2565  -    ธันวาคม   2565
                 -   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์          ...........          ก่อนวันที่       1   กุมภาพันธ์      2566
                 -   แจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี       ...........          ภายในเดือน        กุมภาพันธ์      2566
                 -   ชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมิน     ...........          ภายในเดือน       เมษายน         2566      
   
     ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี
 

                 ตั้งแต่วันที่    2   มกราคม    2566      ถึงวันที่    31  มีนาคม  2566
 

กองคลัง  งานจัดเก็บรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ   อำเภอสะเมิง    จังหวัดเชียงใหม่ 
ในวันเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.093-5811997,052-000209