ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวัยรุ่นวัยใส เข้าใจเรื่องเพศ เรียนรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตำบลแม่สาบ

โครงการวัยรุ่นวัยใส เข้าใจเรื่องเพศ เรียนรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตำบลแม่สาบ
"อบต.แม่สาบ ร่วมกับสภาเด็กฯ เสริมเกราะป้องกันเอดส์ เพศศึกษาวัยรุ่นแม่สาบ"
วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เป็นประธานเปิดโครงการวัยรุ่นวัยใส เข้าใจเรื่องเพศ เรียนรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตำบลแม่สาบ โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรของโรงพยาบาลสะเมิง บรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมชายหญิง การใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคอย่างถูกวิธี และเรียนรู้พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศผ่านกิจกรรมแลกน้ำ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะผู้บริหารสภาเด็กฯ เด็กและเยาวชนในชุมชน รวมทั้งสิ้น 40 คน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่านสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่สาบ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่