ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบบ้านครอบครัวยากจนตำบลแม่สาบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีมอบบ้านครอบครัวยากจนตำบลแม่สาบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พิธีมอบบ้านครอบครัวยากจนตำบลแม่สาบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. คณะสงฆ์อำเภอสะเมิง นำโดยท่านพระครูสุวัฒน์วรธรรม เจ้าคณะอำเภอสะเมิง เจ้าอาวาสวัดงาแมง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสวดสัมโมทนียกถา พระครูชาคริยานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลแม่สาบ เจ้าอาวาสวัดแม่ตุงติง นำพระสงฆ์เข้าร่วมพิธี รวมจำนวน 5 รูป พร้อมกันนี้มีนายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอสะเมิง เป็นประธานพิธีมอบบ้านให้แก่นายนวล นันตา บ้านเลขที่ 24/2 หมู่ที่ 4 บ้านปางเติม ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง ตามนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยได้รับเมตตาจากคณะสงฆ์อำเภอสะเมิงร่วมกันสมทบงบประมาณสำหรับการซ่อมแซมและปรับสภาพบ้านทั้งสิ้นจำนวน 33,400 บาท แรงงานสมทบจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ และช่างชุมชนบ้านปางเติม ซึ่งยึดหลักตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน "บวร" นั่นคือ การประสานความร่วมมือกันระหว่างบ้าน วัด และส่วนราชการต่างๆ
ในการนี้ นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ นำคณะผู้บริหารฯ ประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว