ข่าวกิจกรรม

"สิงห์เข็มทอง สิงห์นักบริหารดีเด่น สิงห์พัฒนพงษ์"

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับนายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ในโอกาสเข้ารับรางวัล "สิงห์เข็มทอง (นักบริหารดีเด่น) สาขานักบริหารนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น" ประจำปีพุทธศักราช 2565 จากพลตรี หม่อมราชวงศ์ วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ ประธานในพิธี ตามโครงการส่งเสริมพัฒนานักบริหารระดับประเทศ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย "ร้อยดวงใจสร้างไทยให้ยั่งยืน" ครั้งที่ 6 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลดังกล่าวเป็นบุคคลมีผลงานอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน บริหาร ดูแล จัดการงานที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างผู้นำนักบริหารที่ดี ประพฤติปฏิบัติตามแนวหลักธรรมาภิบาล ยึดแนวปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทเป็นแบบอย่างที่ดี