ข่าวกิจกรรม

พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย

พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย
วันที่ 19 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2565
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ
………ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน จำนวน 10 หมู่บ้าน และพื้นที่หน่วยราชการที่อยู่ในพื้นที่ตำบลแม่สาบ เพื่อกำจัดยุงลายไม่ให้แพร่พันธุ์และวางไข่ได้และเป็นการตัดตอนการแพร่พันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออก ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูฝน