ข่าวกิจกรรม

โครงการเดินณรงค์ลูกนำ้ยุงลาย

โครงการเดินณรงค์ลูกนำ้ยุงลาย
นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ  อสม. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่สาบ ในการจัดกิจกรรม รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะธุ์ยุงลายและสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนตำบลแม่สาบ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565