ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ


                    ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
บนทางสาธารณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการและแจ้งหมายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
                    เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ จึงดำเนินการ
ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะหากพบเห็นการ
กระทำผิดสามารถแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ทางช่องทางตามประกาศ
ฉบับนี้ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบดังนี้
                    ข้อ ๑ห้ามมิให้ติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ เว้นแต่กรณีดังนี้
                          ๑.๑ เป็นการติดตั้งในบริเวณหรือสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบอนุญาตหรือจัดไว้ให้
                          ๑.๒ การติดตั้งป้ายบอกทางและป้ายบอกสถานที่
                          ๑.๓ การติดตั้งป้ายเพื่องานพระราชพิธี รัฐพิธีหรือการต้อนรับบุคคลสำคัญ
                          ๑.๔ การติดตั้งป้ายสำหรับงานจัดสร้างหรือซ่อมถนนและงานสาธารณูปโภคของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
                                 และรัฐวิสาหกิจโดยให้รวมถึงการจัดสร้างหรือซ่อมที่ดำเนินการ โดยผู้รับจ้างของส่วนราชการ หน่วยงาน
                                 ของรัฐ
                   ข้อ ๒.  การติดตั้งป้ายโฆษณาตามข้อ ๔ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
                         ๒.๑ ต้องเป็นป้ายที่มั่นคงแข็งแรงและไม่มีลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตราย
                         ๒.๒ ไม่ปิดหรือบังเครื่องหมายหรือสัญญาณที่เกี่ยวกับการจราจร
                         ๒.๓ ต้องติดตั้งในที่ที่ไม่เป็นอุปสรรคแก่การจราจร
                         ๒.๔ ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากป้าย หรือจากการติดตั้ง
                                หรือจากการรื้อถอนป้ายนั้น
                         ๒.๕ ข้อความและภาพที่ใช้ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
                         ๒.๖ ป้ายที่ติดตั้งในที่สาธารณะต้องไม่มีลักษณะเป็น “อาคาร”ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
                  ข้อ ๓. การติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณหรือสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบอนุญาตหรือจัดไว้ให้ตาม
                            ข้อ ๔.๑ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข ระยะเวลาและรูปแบบ ดังนี้
                        ๓.๑ มิให้ติดตั้งในบริเวณดังนี้ เกาะกลางบนถนน ต้นไม้ สะพานลอยคนเดินข้าม รวมทั้งส่วนประกอบของ
                               สะพาน รั้ว และแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจร และสัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ รั้ว
                               หรือกำแพง  หรือผนังอาคารของทางราชการ ศาลาที่พักผู้โดยสาร
                        ๓.๒ ต้องทำหนังสือเพื่อขออนุญาตต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน และ
                               เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ต้องจัดเก็บให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในเวลาไม่เกิน ๓ วัน
                        ๓.๓ วิธีการติดตั้งจะต้องไม่กระทำโดยวิธีการทากาวหรือทาแป้งเปียก หรือใช้วัสดุอื่นใดในการผนึกแน่น หรือ
                               ทา พ่น ระบายสี ต้องไม่ติดลักษณะ แขวนเป็นราว และต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
                               พื้นผิวทางเท้าหรือผนัง 
                  ข้อ ๔. การติดตั้งป้ายบอกทางหรือป้ายบอกสถานที่ ตามข้อ ๔.๒ ต้องได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีก่อน โดย
                             องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบจะอนุญาตให้เฉพาะป้ายบอกทางและป้ายบอกสถานที่สำหรับสถานที่ของ
                             ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา วัด หรือ ศาสนสถานอื่นเท่านั้น
                  ข้อ ๕. การติดตั้งป้ายสำหรับงานจัดสร้างหรือซ่อมถนนหรืองานสาธารณูปโภคตามข้อ ๔.๔ ให้ติดตั้งได้ตามหลักเกณฑ์
                            และเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบได้ตกลงไว้กับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
                            ดังกล่าว
                   ข้อ ๖. ผู้ยื่นคำขออนุญาตติดตั้งป้ายจะต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อ ประกอบการพิจารณาดังนี้
                         ๖.๑ สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด
                         ๖.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด
                         ๖.๓ หนังสือยินยอม (กรณีที่ไม่ใช่เจ้าของสถานที่)
                   ข้อ ๗. การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา ซึ่งไม่เป็นอาคารตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ให้ยื่น
                              คำขอรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.
                              ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  โดยใช้คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณา ตามแบบ ร.ส.๑ และให้ยื่น
                              ที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ  โดยแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
                         ๗.๑ ให้ยื่นคำขอรับอนุญาตก่อนกำหนดวันติดตั้งป้ายโฆษณาไม่น้อยกว่า ๗ วัน
                         ๗.๒ ให้แจ้งวัตถุประสงค์ของการติดตั้ง สถานที่และจุดที่จะติดตั้งป้ายโฆษณาโดย ละเอียด
                         ๗.๓ ให้แจ้งจำนวนป้ายโฆษณา ลักษณะ ขนาด และการยึดเหนี่ยวในการติดตั้งป้าย
                         ๗.๔ ให้แจ้งระยะเวลาการติดตั้งป้ายโฆษณาและการรื้อถอนหรือปลดออก พร้อมทั้งมีคำรับรองว่าหากพ้นกำหนด
                                ในการอนุญาตยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ รื้อ ถอน หรือปลดออก โดยผู้ขออนุญาตต้อง
                                ชำระค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนภายใน ๓ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนดยินยอมให้วัสดุ อุปกรณ์ 
                                ป้ายนั้นเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ
                         ๗.๕ ให้แจ้งข้อความหรือภาพที่โฆษณาโดยละเอียดและชัดเจน พร้อมตัวอย่าง
                         ๗.๖ ข้อความหรือภาพที่จะโฆษณาต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงาม
                   ข้อ ๘. ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งใกล้สายไฟฟ้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหรือการไฟฟ้า
                             ฝ่ายผลิตแล้วแต่กรณี
                   ข้อ ๙. ผู้ที่ได้รับอนุญาตต้องเขียนเลขที่และวันที่ของหนังสืออนุญาตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ แสดงไว้
                             ที่ป้ายที่ได้รับอนุญาต
                   ข้อ ๑๐.ในกรณีที่สมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่นหรือที่ไม่มีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                               แม่สาบ เพื่อสั่งการอนุญาตเป็นกรณี ๆ ไป
                   ข้อ ๑๑.หากปรากฏว่าป้ายที่ติดตั้งในที่สาธารณะ ผู้ติดตั้งป้ายโฆษณาไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตติดตั้งเจ้าพนักงาน
                               ท้องถิ่นมีอำนาจ รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความหรือภาพนั้นได้เอง โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามที่
                               ได้จ่ายไปจริง
                   ข้อ ๑๒.ให้ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียมติดตั้งป้ายชั่วคราว ดังนี้
                         ๑๒.๑ กรณีป้ายโฆษณา
                               ๑๒.๑.๑ ค่าธรรมเนียมป้ายกรณีที่เป็นการค้า   ป้ายละ ๒๐๐ บาท ระยะเวลาติดตั้งไม่เกิน ๖๐ วัน
                               ๑๒.๑.๒ ค่าธรรมเนียมป้ายกรณีไม่เป็นการค้า ป้ายละ ๑๐๐  บาท ระยะเวลาติดตั้งไม่เกิน ๓๐ วัน
                         ๑๒.๒ กรณีแผ่นประกาศหรือใบปลิว
                               ๑๒.๒.๑ ค่าธรรมเนียมแผ่นประกาศหรือใบปลิวกรณีที่เป็นการค้า  จำนวน ๕๐๐แผ่น
                                           ต่อค่าธรรมเนียม ๒๐๐บาท
                               ๑๒.๑.๒ ค่าธรรมเนียมแผ่นประกาศหรือใบปลิวกรณีไม่เป็นการค้า จำนวน ๕๐๐แผ่น
                                           ต่อค่าธรรมเนียม ๑๐๐บาท
                   ข้อ ๑๓.หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ผู้นั้นมีความผิดและต้องรับโทษตามที่กำหนดไว้ ใน
                               พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
                               ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
  เรื่อง วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 2 มิถุนายน 2564