ข่าวประชาสัมพันธ์

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ประจำปี  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 
1)   ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมินภาษี  จากภายในเดือน  เมษายน  2565   เป็นภายในเดือน  พฤษภาคม  2565
2)   ขยายกำหนดเวลาการผ่อนชำระค่าภาษี   งวดที่หนึ่ง  จากภายในเดือน  เมษายน  2565  เป็นภายในเดือน  พฤษภาคม  2565