ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

การจัดประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

       ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชอำเภอสะเมิง  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ พนักงานส่วนตำบล   คณะสงฆ์ รวมถึงผู้แทนประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน  ได้ดำเนินการจัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาตำบล เพื่อแก้ไขปัญหา เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และเเผนพัฒนาจังหวัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ