ข่าวกิจกรรม

ตรวจรับก่อสร้างถนนคสล. ถนนซอยบ้านนายมูล ธนะมงคล บ้านนากู่ หมู่ที่ 9

ตรวจรับก่อสร้างถนนคสล. ถนนซอยบ้านนายมูล  ธนะมงคล บ้านนากู่ หมู่ที่ 9
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ตรวจรับก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ ถนนซอยบ้านนายมูล  ธนะมงคล บ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และมีพื้นที่หูช้างไม่น้อยกว่า 17.50 ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 167.50 ตาราเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ
งบประมาณ 94,500 บาท  ( เก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน )
ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ โดยนายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา  ผู้รับจ้าง หจก.แสนทองมนตรี
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1) นายปรีชา  คุณแสน  ตำแหน่ง รองปลัด อบต.แม่สาบ     ประธานตรวจรับพัสดุ
2) นายวัชรินทร์  นนทวาสี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง    กรรมการ
3) นายมิตร ศรีหมอก  ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ    กรรมการ
4) นายธงชัย  ลาเซอร์  ผู้แทนชุมชนหมู่ที่ 9    กรรมการ
5) นายมูล  ธะนะมงคล ผู้แทนชุมชนหมู่ที่ 9    กรรมการ
ผู้ควบคุมงาน
1) นายอนุศาสน์  มณีรัตน์  นายช่างโยธาชำนาญงาน 
2) นายพลกฤต  บุตรดี  ผู้ช่วยช่างโยธาฯ