ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


  เรื่อง วันที่
แบบ บก.01   ดาวน์โหลด 30 สิงหาคม 2564
สรุปราคากลาง สายทางบ้านอมลอง หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8   ดาวน์โหลด 30 สิงหาคม 2564