ข่าวกิจกรรม

โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการ รักน้ำ รักป่า  รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ร่วมกับ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลแม่สาบ ได้ร่วมกันจัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก และสร้างฝ่ายชะลอความชุ่มชื่น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี  และเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 9 ในการจัดการทรัพยากรน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเพาะปลูก จึงได้จัดโครงการ ฯ ขึ้นในวันที่ 24  มิถุนายน 2564 ณ บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่