ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ ถนนรอบหมู่บ้าน บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 (ชม.ถ.173-008) บริเวณหย่อมบ้านตะวันตก บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


  เรื่อง วันที่
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ ถนนรอบหมู่บ้าน บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 (ชม.ถ.173-008) บริเวณหย่อมบ้านตะวันตก บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   ดาวน์โหลด 7 มิถุนายน 2564
ราคากลาง ถนนรอบหมู่บ้าน บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 (2ช่วง)   ดาวน์โหลด 7 มิถุนายน 2564