ข่าวกิจกรรม

การพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและพัฒนาเส้นทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

การพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและพัฒนาเส้นทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ  ร่วมกับ ชมรม กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่สาบ และสถานีควบคุมไฟป่าขุนขานสะเมิง ในการพัฒนาปรังปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสาย ตำบลแม่สาบ  เชื่อมต่อ ถนนสาย ตำบลสะเมิงใต้  และถนนสาย ตำบลแม่สาบ เชื่อมต่อ ถนนสาย ตำบลสะเมิงเหนือ พร้อมทั้งปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นการเกษตรของเกษตรที่มีการคมนาคมยากลำบาก