ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
กองสวัสดิการสังคม อบต.แม่สาบ ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด มาลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวน 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่มาลงทะเบียนจนถึงอายุครบ 6 ปี บริบูรณ์ โดยสามารถติดต่อได้ ณ กองสวัสดิการสังคม อบต.แม่สาบ ตามวันและเวลาราชการ