ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานฐานะการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ณ 31 มีนาคม 2564

รายงานฐานะการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ณ 31 มีนาคม 2564
นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สาบ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จัดทำรายงานฐานะการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกองทุนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน