ข่าวประชาสัมพันธ์

งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยก่อสร้างอาคาร คสล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม.

งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยก่อสร้างอาคาร คสล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม.