ข่าวประชาสัมพันธ์

อัตราภาษีป้ายใหม่

อัตราภาษีป้ายใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ประกาศอัตราภาษีป้าย ตามกฏกระทรวงกำหนด บังคับใช้ตั้งแต่  1 มกราคม 2564  เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบรับทราบ ดังนี้