ข่าวประชาสัมพันธ์

การกำหนดรับชำระภาษี ประจำปี 2563

 การกำหนดรับชำระภาษี ประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดการรับชำระภาษี ประจำปี 2563 ดังนี้

1.  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมชำระภาษีภายในเดือน เมษายน ของทุกปี เฉพาะปี  2563  ขยายระยะเวลาชำระภาษีไปถึง ภายในเดือนสิงหาคม 2563
 
2.  ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี 
ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม  2563  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563  ของทุกปี
 
ติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี 
ได้ที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
ในวันเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.093-5811997,052-000209