ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย บ้านแม่ขาน (ถนนหน้าวัดแม่ขาน) หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


  เรื่อง วันที่
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 26 กุมภาพันธ์ 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   ดาวน์โหลด 26 กุมภาพันธ์ 2561