ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเสาสัญญาณโทรศัพท์ บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


  เรื่อง วันที่
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 26 กุมภาพันธ์ 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   ดาวน์โหลด 26 กุมภาพันธ์ 2561