ข่าวประชาสัมพันธ์

การกำหนดรับชำระภาษี ประจำปี 2561

การกำหนดรับชำระภาษี ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดการรับชำระภาษี ประจำปี 2561 ดังนี้
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี 
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
- ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี 
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561
- ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี 
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

ติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี 
ได้ที่งานผลประโยชน์ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
ในวันเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.093-5811997,052-000209