ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน กิจกรรม รวมพลังเด็กและเยาวชนไทย ก้าวสู่การเป็นนักสังคมสงเคราะห์น้อย น้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน กิจกรรม รวมพลังเด็กและเยาวชนไทย ก้าวสู่การเป็นนักสังคมสงเคราะห์น้อย น้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ได้จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน กิจกรรม รวมพลังเด็กและเยาวชนไทย ก้าวสู่การเป็นนักสังคมสงเคราะห์น้อย น้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน ได้รวมพลังทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ก้าวสู่การเป็น “นักสังคมสงเคราะห์น้อย” เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านเด็ก
และเยาวชน