ข่าวกิจกรรม

โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน TO BE NUMBER ONE

โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน TO BE NUMBER ONE
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน TO BE NUMBER ONE 
เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนให้ชมรม To Be Number One มีการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ให้กับสมาชิกในชมรม กลุ่มเด็กเยาวชนในตำบลแม่สาบ